Certyfikowane klasy mundurowe 2020/2021


Od 1 września w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej  utworzono Oddział Przygotowania Wojskowego

Uzyskaliśmy od ministra obrony narodowej zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której powstawać będą oddziały przygotowania wojskowego (OPW) w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.

Program nauczania

W Oddziałach Przygotowania Wojskowego prowadzone będzie szkolenie  zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Program szkolenia wojskowego będzie realizowany równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.

Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową( w naszym przypadku 22Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku), w części praktycznej.

Zajęcia teoretyczne będą realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć teoretycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania.

Zajęcia praktyczne będą realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub specyfiką zajęć, zajęcia praktyczne w oddziałach przygotowania wojskowego mogą być prowadzone              w grupach szkoleniowych. Szkoła zapewnia uczniom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć praktycznych.

Program nauczania przy uwzględnieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego będzie pozostawał w korelacji z przedmiotami realizowanymi zarówno w poziomie podstawowym jak i rozszerzonym celem uświadomienia uczniom współzależności pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. Korelacja treści nauczania odbędzie się w ramach przedmiotów : edukacja dla bezpieczeństwa, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Zajęcia prowadzić będzie mjr rezerwy Straży Granicznej z przeszkoleniem dla nauczycieli szkół o profilu wojskowym przeprowadzonym w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu w 2016r. z przygotowaniem pedagogicznym oraz instruktor strzelectwa sportowego i sztuk walki „kravmaga”, który posiada uprawnienie instruktora do strzelania      z broni palnej.

Program szkolenia wojskowego może być realizowany przy współpracy z różnymi podmiotami tj. JW, Kluby Strzeleckie, WKU, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, WOT, klubami sportowymi, wyższymi uczelniami zgodnie z zawartymi umowami o współpracy .

Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia odbywać się będą na terenie szkoły, patronackiej jednostki wojskowej lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.

W tygodniowym szkolnym planie nauczania powinny być umieszczone zajęcia szkolenia wojskowego w wymiarze co najmniej:

a)w klasie I  30 godzin zajęć , w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;

b)w klasie II 60 godzin zajęć , w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych;

c) w klasie III 90 godzin zajęć, w tym  25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;

d) w klasie IV 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.

Przewidziany jest egzamin końcowy ze szkolenia wojskowego  praktyczny i teoretyczny organizowany przy wsparciu JW.

Finansowanie

Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego minister obrony narodowej udzielać będzie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych. Zakres, w jakim będzie udzielany ten rodzaj pomocy, określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Ponadto, na 180 godzin  zajęć z zakresu przygotowania wojskowego została zwiększona subwencja oświatowa na ucznia z oddziału przygotowania wojskowego.

Rozwiązanie systemowe

Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

Spotkanie z przedstawicielami Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z Głuchołaz.

Do II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku zawitała Głuchołaska Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza (GGPR). Grupa zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniem osób zaginionych, pomaganiem potrzebującym, edukacją uczniów, szkoleniem specjalistycznym oraz pokazami z udziałem psów ratowniczych. Przedstawiciele grupy ratowniczej przedstawili uczniom na czym polega ich praca oraz zaprezentowali  sprzęt ratowniczy, który używają podczas poszukiwań. Współpracują oni z organizacjami takimi  jak: Hubalowa Ostoja, Nadleśnictwo Prudnickie, Policja Prudnicka oraz Nyska.

Nasza absolwentka Agnieszka Jędrzejak brała udział w kolejnej edycji Legii Akademickiej.

Program szkolenia zakładał możliwość wybór jednej z dwóch ścieżek: odbycie szkolenia trzytygodniowego zakończonego przysięgą wojskową i uzyskaniem stopnia szeregowego lub dodatkowego szkolenia podoficerskiego wydłużonego o kolejne trzy tygodnie i kończącego się uzyskaniem stopnia kaprala.

Ukończenie szkolenia w ramach Legii Akademickiej – zarówno w przypadku szeregowych jak i podoficerów – daje możliwość ubiegania się o zawodową służbę wojskową. Ci, którzy się na to zdecydują będą musieli jeszcze tylko odbyć krótkotrwałe szkolenie rezerwy w jednostce, o przyjęcie do której się starają. Pozostali zasilą korpus żołnierzy rezerwy.

GRATULUJEMY ! Życzymy dalszych sukcesów!

Absolwenci klas mundurowych złożą przysięgę wojskową

5 września br. w dwunastu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju odbędzie się przysięga wojskowa dla absolwentów szkół objętych programem Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w ramach skróconej służby przygotowawczej.

430 uczniów z II edycji programu, trwającej w latach 2018-2020, przez pięć tygodni szkoliło się w wybranych jednostkach wojskowych: 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku, 4 Pułku Przeciwlotniczym w Lesznie, 19 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie, 20 Brygadzie Zmechanizowanej w Bartoszycach, 7 Dywizjonie Lotniczym w Nowym Glinniku, 22 Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku, 3 Batalionie Drogowo-Mostowym w Chełmnie, 33 Dywizjonie Rakietowym OP w Gdyni, 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku, Batalionie Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach, Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu oraz 5 Pułku Chemicznym w Tarnowskich Górach. Objęło ono szkolenia podstawowe, m.in. strzeleckie, taktyczne, inżynieryjno-saperskie, a także z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa i łączności.

Po złożeniu przysięgi, od 7 września, absolwenci przejdą szkolenie specjalistyczne, którego zwieńczeniem będzie egzamin, kończący się uzyskaniem specjalności wojskowej wartownika. Jeśli zaliczą go pozytywnie, zostanie im nadany przydział mobilizacyjny, a co za tym idzie, będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Ci którzy się na to nie zdecydują, zostaną przeniesieni do rezerwy w stopniu szeregowego.

Skrócona służba przygotowawcza to specjalne rozwiązanie zaoferowane absolwentom szkół z programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Uczniowie w ciągu trzech semestrów nauki szkolnej w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” odbyli łącznie 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Program działa od 2017 roku. Dotychczas we wszystkich trzech edycjach wzięło w nim udział łącznie 124 szkoły i ponad 8 tys. uczniów. W roku szkolnym 2020/21 dołączy do nich kolejny rocznik młodzieży w ramach IV edycji. Program koordynuje Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Skrócona służba przygotowawcza to rozwiązanie wyłącznie dla chętnych. Jednak znaczna część absolwentów i tak deklaruje chęć zostania żołnierzami – część z nich aplikuje na wojskowe akademie, inni chcą skorzystać ze szkolenia wojskowego na studiach cywilnych w ramach Legii Akademickiej, jeszcze inni podejmują służbę w WOT.


We wtorek, 22 września br., w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej przeprowadzony został egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia uczniów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy 3A z II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku, którzy kończą nauczanie przedmiotu Edukacja Wojskowa w tym roku kalendarzowym.
Naszych uczniów oceniała komisja powołana przez 22. kbpg, w skład której weszli przedstawiciele 22. kbpg, WKU w Kłodzku, ZST w Kłodzku i  ZSR w Prudniku.

Egzamin składał się z dwóch etapów: ze sprawdzianu teoretycznego i sprawdzianu praktycznego. Sprawdzian teoretyczny przeprowadzony został w formie testu składającego się z 30 pytań, dotyczących m.in. taktyki, szkolenia strzeleckiego i medycznego.

Drugi etap stanowił sprawdzian praktyczny przeprowadzony w formie pętli taktycznej. Sprawdzano wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego oraz regulaminów wojskowych i musztry. Nie zabrakło także zadań z terenoznawstwa, rozpoznania wojskowego, obrony przed bronią masowego rażenia i powszechnej obrony przeciwlotniczej.
Egzaminy zakończyły się omówieniem i podsumowaniem szkolenia certyfikowanych klas mundurowych w minionym roku szkolnym.