Certyfikowane klasy mundurowe 2020/2021

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

IV EDYCJA PROGRAMU „CERTYFIKOWANE WOJSKOWE KLASY MUNDUROWE”

Wyposażenie uczniów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych w zestaw jednolitego ubioru.

DOFINANSOWANIE: 40 128,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 50 160,00ZŁ

Cele projektu:

  1. Wspieranie procesu rekrutacji kandydatów do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz odbudowy rezerw osobowych.
  2. Promocja SZ RP i zawodu żołnierza.
  3. Kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży.

W ramach projektu przez trzy półrocza nauki szkolnej realizowany będzie program nauczania Edukacji Wojskowej przy wsparciu JW w Kłodzku i WKU Kędzierzyn- Koźle. Program nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne, i praktyczne , w tym obóz szkoleniowy w czerwcu 2021 roku.

Efekty progranu:

Szkoła zyska wsparcie procesu dydaktycznego i wychowawczego między innymi przez zakup umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia. Uczniowie uzyskają wsparcie w zakresie wyszkolenia wojskowego oraz mogą wybrać wojskową ścieżkę zawodową. Całe społeczeństwo zyskuje poprzez zwiększenie zdolności obronnych państwa polskiego. Absolwenci szkoły mogą liczyć na odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, preferencje w trakcie naboru do WOT oraz innych rodzajów służby wojskowej, również na preferencyjne przyjęcie na studia wojskowe.


Od 1 września w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej  utworzono Oddział Przygotowania Wojskowego

Uzyskaliśmy od ministra obrony narodowej zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie której powstawać będą oddziały przygotowania wojskowego (OPW) w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.

Program nauczania

W Oddziałach Przygotowania Wojskowego prowadzone będzie szkolenie  zgodne z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego.

Program szkolenia wojskowego będzie realizowany równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla danego typu szkoły.

Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową( w naszym przypadku 22Batalion Piechoty Górskiej w Kłodzku), w części praktycznej.

Zajęcia teoretyczne będą realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć teoretycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji zachowań, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania.

Zajęcia praktyczne będą realizowane metodą dostosowaną do tematyki zajęć praktycznych określoną w programie szkolenia, w tym metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub specyfiką zajęć, zajęcia praktyczne w oddziałach przygotowania wojskowego mogą być prowadzone              w grupach szkoleniowych. Szkoła zapewnia uczniom ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć praktycznych.

Program nauczania przy uwzględnieniu podstawy programowej kształcenia ogólnego będzie pozostawał w korelacji z przedmiotami realizowanymi zarówno w poziomie podstawowym jak i rozszerzonym celem uświadomienia uczniom współzależności pomiędzy różnymi dziedzinami nauki. Korelacja treści nauczania odbędzie się w ramach przedmiotów : edukacja dla bezpieczeństwa, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka.

Zajęcia prowadzić będzie mjr rezerwy Straży Granicznej z przeszkoleniem dla nauczycieli szkół o profilu wojskowym przeprowadzonym w Wyższej Szkole Wojsk Lądowych we Wrocławiu w 2016r. z przygotowaniem pedagogicznym oraz instruktor strzelectwa sportowego i sztuk walki „kravmaga”, który posiada uprawnienie instruktora do strzelania      z broni palnej.

Program szkolenia wojskowego może być realizowany przy współpracy z różnymi podmiotami tj. JW, Kluby Strzeleckie, WKU, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, WOT, klubami sportowymi, wyższymi uczelniami zgodnie z zawartymi umowami o współpracy .

Zajęcia realizowane w ramach programu szkolenia odbywać się będą na terenie szkoły, patronackiej jednostki wojskowej lub na terenie innych obiektów dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć określonych w programie szkolenia.

W tygodniowym szkolnym planie nauczania powinny być umieszczone zajęcia szkolenia wojskowego w wymiarze co najmniej:

a)w klasie I  30 godzin zajęć , w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych;

b)w klasie II 60 godzin zajęć , w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych;

c) w klasie III 90 godzin zajęć, w tym  25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;

d) w klasie IV 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.

Przewidziany jest egzamin końcowy ze szkolenia wojskowego  praktyczny i teoretyczny organizowany przy wsparciu JW.

Finansowanie

Na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego minister obrony narodowej udzielać będzie wsparcia finansowego w postaci dotacji celowych. Zakres, w jakim będzie udzielany ten rodzaj pomocy, określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wsparcia dla organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego (do pobrania poniżej). Ponadto, na 180 godzin  zajęć z zakresu przygotowania wojskowego została zwiększona subwencja oświatowa na ucznia z oddziału przygotowania wojskowego.

Rozwiązanie systemowe

Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

Spotkanie z przedstawicielami Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej z Głuchołaz.

Do II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku zawitała Głuchołaska Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza (GGPR). Grupa zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniem osób zaginionych, pomaganiem potrzebującym, edukacją uczniów, szkoleniem specjalistycznym oraz pokazami z udziałem psów ratowniczych. Przedstawiciele grupy ratowniczej przedstawili uczniom na czym polega ich praca oraz zaprezentowali  sprzęt ratowniczy, który używają podczas poszukiwań. Współpracują oni z organizacjami takimi  jak: Hubalowa Ostoja, Nadleśnictwo Prudnickie, Policja Prudnicka oraz Nyska.

Nasza absolwentka Agnieszka Jędrzejak brała udział w kolejnej edycji Legii Akademickiej.

Program szkolenia zakładał możliwość wybór jednej z dwóch ścieżek: odbycie szkolenia trzytygodniowego zakończonego przysięgą wojskową i uzyskaniem stopnia szeregowego lub dodatkowego szkolenia podoficerskiego wydłużonego o kolejne trzy tygodnie i kończącego się uzyskaniem stopnia kaprala.

Ukończenie szkolenia w ramach Legii Akademickiej – zarówno w przypadku szeregowych jak i podoficerów – daje możliwość ubiegania się o zawodową służbę wojskową. Ci, którzy się na to zdecydują będą musieli jeszcze tylko odbyć krótkotrwałe szkolenie rezerwy w jednostce, o przyjęcie do której się starają. Pozostali zasilą korpus żołnierzy rezerwy.

GRATULUJEMY ! Życzymy dalszych sukcesów!

Absolwenci klas mundurowych złożą przysięgę wojskową

5 września br. w dwunastu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju odbędzie się przysięga wojskowa dla absolwentów szkół objętych programem Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe w ramach skróconej służby przygotowawczej.

430 uczniów z II edycji programu, trwającej w latach 2018-2020, przez pięć tygodni szkoliło się w wybranych jednostkach wojskowych: 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku, 4 Pułku Przeciwlotniczym w Lesznie, 19 Brygadzie Zmechanizowanej w Lublinie, 20 Brygadzie Zmechanizowanej w Bartoszycach, 7 Dywizjonie Lotniczym w Nowym Glinniku, 22 Batalionie Piechoty Górskiej w Kłodzku, 3 Batalionie Drogowo-Mostowym w Chełmnie, 33 Dywizjonie Rakietowym OP w Gdyni, 18 Pułku Rozpoznawczym w Białymstoku, Batalionie Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach, Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu oraz 5 Pułku Chemicznym w Tarnowskich Górach. Objęło ono szkolenia podstawowe, m.in. strzeleckie, taktyczne, inżynieryjno-saperskie, a także z zakresu obrony przed bronią masowego rażenia, terenoznawstwa i łączności.

Po złożeniu przysięgi, od 7 września, absolwenci przejdą szkolenie specjalistyczne, którego zwieńczeniem będzie egzamin, kończący się uzyskaniem specjalności wojskowej wartownika. Jeśli zaliczą go pozytywnie, zostanie im nadany przydział mobilizacyjny, a co za tym idzie, będą mogli ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej. Ci którzy się na to nie zdecydują, zostaną przeniesieni do rezerwy w stopniu szeregowego.

Skrócona służba przygotowawcza to specjalne rozwiązanie zaoferowane absolwentom szkół z programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe. Uczniowie w ciągu trzech semestrów nauki szkolnej w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa” odbyli łącznie 185 godzin lekcyjnych, w tym 45 teoretycznych i 140 praktycznych. Program działa od 2017 roku. Dotychczas we wszystkich trzech edycjach wzięło w nim udział łącznie 124 szkoły i ponad 8 tys. uczniów. W roku szkolnym 2020/21 dołączy do nich kolejny rocznik młodzieży w ramach IV edycji. Program koordynuje Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”.

Skrócona służba przygotowawcza to rozwiązanie wyłącznie dla chętnych. Jednak znaczna część absolwentów i tak deklaruje chęć zostania żołnierzami – część z nich aplikuje na wojskowe akademie, inni chcą skorzystać ze szkolenia wojskowego na studiach cywilnych w ramach Legii Akademickiej, jeszcze inni podejmują służbę w WOT.


We wtorek, 22 września br., w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej przeprowadzony został egzamin sprawdzający poziom wyszkolenia uczniów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy 3A z II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku, którzy kończą nauczanie przedmiotu Edukacja Wojskowa w tym roku kalendarzowym.
Naszych uczniów oceniała komisja powołana przez 22. kbpg, w skład której weszli przedstawiciele 22. kbpg, WKU w Kłodzku, ZST w Kłodzku i  ZSR w Prudniku.

Egzamin składał się z dwóch etapów: ze sprawdzianu teoretycznego i sprawdzianu praktycznego. Sprawdzian teoretyczny przeprowadzony został w formie testu składającego się z 30 pytań, dotyczących m.in. taktyki, szkolenia strzeleckiego i medycznego.

Drugi etap stanowił sprawdzian praktyczny przeprowadzony w formie pętli taktycznej. Sprawdzano wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie taktyki, szkolenia strzeleckiego, szkolenia medycznego oraz regulaminów wojskowych i musztry. Nie zabrakło także zadań z terenoznawstwa, rozpoznania wojskowego, obrony przed bronią masowego rażenia i powszechnej obrony przeciwlotniczej.
Egzaminy zakończyły się omówieniem i podsumowaniem szkolenia certyfikowanych klas mundurowych w minionym roku szkolnym.

Mundurowa Pamięć

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych 28 października 2020r. uczniowie klasy mundurowej realizujący program MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” z II LO im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku pod opieką pana Krystiana Trentkiewicza i Katarzyny Bochenek sprzątali Pomnik Marszu Śmierci 1945r. i porządkowali groby na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kościuszki oraz zapalili znicze na mogiłach i przy pomniku.

Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Wojsku Polskim.

Uczniowie klasy wojskowej: Dawid Krukar, Kacper Król, Wiktor Strzelecki reprezentują naszą szkołę w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim.

Turniej jest adresowany do uczniów klas o profilu wojskowym, uczących się w szkołach prowadzących „Oddziały Przygotowania Wojskowego” i „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, czyli programów edukacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, koordynowanych przez Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. Uczniowie sprawdzą się z wiedzy o wojsku w turnieju on-line. Będzie miał on charakter wieloetapowy. Do 25 listopada szkoły, które chciały wziąć w nim udział, musiały zgłosić trzech uczniów, którzy stanowić będą reprezentację szkoły. O tym, jak wyłonić trzech takich reprezentantów, decydowały same placówki edukacyjne. Zgłoszeni uczniowie będą mogli zapoznać się z materiałem do samokształcenia, który będzie bazą pytań w Turnieju. Materiał zawierać będzie zagadnienia i obszary tematyczne objęte programem nauczania w obu programach. Samokształcenie odbędzie się w oparciu o Platformę e-learning Resortu Obrony Narodowej w formie kursu zamkniętego. Uczniowie zalogują się na platformę na podstawie danych zgłoszonych przez szkołę w formularzu. 10 grudnia rozpoczną się eliminacje. Drużyny reprezentujące szkoły przystąpią do turnieju w formie zdalnej. Wszyscy zalogowani będą na tej samej platformie e-learningowej, z której korzystali podczas samokształcenia. Odpowiadać będą indywidualnie na poszczególne pytania testu. Punkty zdobyte indywidualnie zostaną zsumowane. Do następnego etapu przejdzie szesnaście drużyn, które osiągną najwyższą łączną sumę punktów. Kolejne etapy turnieju aż do fazy finałowej będą rozgrywane w systemie pucharowym. Wszystkie, aż do meczu o I miejsce, odbędą się na platformie e-learningowej na takich samych zasadach jak we wcześniejszych eliminacjach. Pytania będę miały rosnący poziom trudności wraz następowaniem kolejnych faz turnieju. Dopiero sam finał rozegrany zostanie na żywo. Wszystko wskazuje, że będzie to 25 stycznia 2021. Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z pandemią organizatorzy zastrzegają w regulaminie elastyczne podejście do terminów. Zwycięzca Turnieju zostanie mistrzem Ekstraklasy Wojskowej i otrzyma puchar przechodni. Będzie się nim cieszyć przez cały 2021 rok, do czasu wyłonienia nowego mistrza. Oprócz tego MON przewiduje nagrody rzeczowe dla zdobywców I, II i III miejsca.

„Prezent od Mikołaja”

Uczniowie klas wojskowych uczestniczyli w akcji wolontariuszy z „Powiatowego Klubu Ośmiu” przy ZSR w Prudniku wspierając akcję charytatywną pod hasłem „PREZENT OD MIKOŁAJA” dla chorych na COVID- 19 przebywających w Szpitalu Jednoimiennym w Białej Prudnickiej.

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym dniu uczniowie klasy wojskowej OPW(Oddział Przygotowania Wojskowego) wystawili wartę honorową przy pomniku żołnierzy poległych na wszystkich frontach świata. W pozostałych klasach nauczyciele historii przygotowali pogadankę w związku z tym dniem oraz młodzież oglądała film o żołnierzach niezłomnych.